Whistleblowing - ochrana oznamovatele

INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

Společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., IČ 269 05 141, se sídlem Průmyslová 509, 763 17 Lukov, považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na provozu zaměstnavatele, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

Společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., IČ 269 05 141, se sídlem Průmyslová 509, 763 17 Lukov na sebe bere závazek neustále standardy ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání zvyšovat a zefektivňovat vnitřní procesy a systémy. Z toho důvodu bude pravidla nastavená v rámci této směrnice pravidelně přezkoumávat a hodnotit a v závislosti na výsledcích jejich vyhodnocení se zavazuje směrnici v souladu se získanými poznatky nadále aktualizovat, příslušně upravovat a přijímat další vhodná opatření a současně se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

I.

Předmět úpravy

Tento předpis je vydán ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a upravuje:

 1. příslušnost, postavení, oprávnění a povinnosti osoby určené ve společnosti JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., IČ 269 05 141, se sídlem Průmyslová 509, 763 17 Lukov (společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. dále jen „zaměstnavatel“) k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „příslušná osoba“),
 2. práva a povinnosti osoby, proti které oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznámení“) směřuje (dále jen „dotčená osoba“) a
 3. podmínky poskytování ochrany fyzické osobě – zaměstnanci, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“).

II.

Příslušnost a působnost

 1. Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal oznamovatel.
 2. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání u zaměstnavatele a které
 3. má znaky trestného činu,
 4. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 5. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 6. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 7. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 8. daně z příjmů právnických osob,
 9. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 10. ochrany spotřebitele,
 11. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 12. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 13. ochrany životního prostředí,
 14. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 15. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 16. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 17. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 18. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 19. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 20. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 21. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
 22. Za oznámení podle této směrnice se nepovažuje část oznámení, která obsahuje
 23. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
 24. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
 25. vnitřní pořádek a bezpečnost,
 26. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 27. ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 28. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 29. významné bezpečnostní operace,
 30. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 31. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 32. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

III.

Postavení příslušné osoby

 1. Postavení, znalosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti příslušné osoby nesmí zavdávat důvod k pochybnosti o tom, že svou činnost vykonává řádně a nestranně.
 2. Příslušné osobě nelze udělovat pokyny, ani její činnost jinak ovlivňovat způsobem, který by mařil nebo ohrožoval její řádný výkon. Kontrola řádného výkonu činnosti příslušné osoby nadřízeným vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s oznámením podle tohoto vnitřního předpisu první větou dotčena.
 3. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.
 4. Pokud nelze oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o této skutečnosti příslušná osoba oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

IV.

Přijímání oznámení

 1. Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

V.

Vyřizování oznámení

 1. Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.
 2. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 tohoto článku se použije obdobně.
 3. Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.
 4. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání podle čl. II. odst. 2 této směrnice, poučí příslušná osoba oznamovatele ve lhůtě podle odstavce 2 tohoto článku o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.
 5. Bylo-li při posuzování důvodnosti zjištěno možné protiprávní jednání, příslušná osoba, je-li to možné s ohledem na zachování důvěrnosti totožnosti oznamovatele a osoby podle čl. VIII. odst. 2 písm. a) až h) této směrnice, bez zbytečného odkladu navrhne zaměstnavateli opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby zaměstnavatele, pro kterého oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li zaměstnavatel opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než zaměstnavateli, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření zaměstnavatel neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 1 tohoto článku se použije obdobně.
 6. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku každé fáze vyřizování oznámení bezprostředně po tom, co byla ukončena, nejdéle však do 90 dnů ode dne přijetí oznámení. Kromě výsledku posouzení důvodnosti informací uvedených v oznámení informuje zejména o
 7. ochraně, která oznamovateli na základě podaného oznámení náleží,
 8. zjištěném protiprávním jednání,
 9. navržených preventivních nebo nápravných opatřeních a důvodech jejich navržení,
 10. přijatých preventivních nebo nápravných opatřeních a jejich důvodnosti, byla-li ve lhůtě podle tohoto odstavce přijata, a
 11. jiném způsobu vyřízení oznámení.
 12. Dojde-li oznámení, jež má přijímat a vyřizovat příslušná osoba, jiné osobě nebo organizačnímu útvaru zaměstnavatele, bezodkladně musí být postoupeno k vyřízení příslušné osobě, a to způsobem, který zajistí zachování důvěrnosti obsahu oznámení i totožnosti oznamovatele. Z evidence dokumentů i ze spisu musí být zároveň vymazány veškeré informace týkající se takového oznámení, pokud je to možné.
 13. Dojde-li příslušné osobě podání, k jehož přijetí není příslušná, bezodkladně jej postoupí příslušnému organizačnímu útvaru zaměstnavatele. Před postoupením podání příslušná osoba upozorní podatele na skutečnost, že se nejedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů a předmětná úprava se neuplatní. Příslušná osoba znečitelní nebo jinak utají informace a osobní údaje, ze kterých lze totožnost podatele dovodit, ledaže podatel s postoupením těchto informací a údajů souhlasí.
 14. Tímto předpisem není dotčena povinnost podle § 8 odst. 1 zákona č. 141/1964 Sb., o trestním řízením soudním (trestního řádu) a § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

VI.

Evidence a uchovávání oznámení

 1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
 2. datum přijetí oznámení,
 3. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 4. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby, je-li jí její totožnost známa,
 5. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 6. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
 7. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
 8. Do evidence podle odstavce 1 tohoto článku a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle odstavce 2 tohoto článku má přístup pouze příslušná osoba.

VII.

Zpracování osobních údajů

 1. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením se nevztahuje povinnost posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.
 2. Osobní údaje se ve vztahu k oznámení zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR je možné ve vztahu k oznámení zpracovávat na základě čl. 9 odst. 2 písm. e), f) nebo g) GDPR.
 4. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování důvěrnosti podle této směrnice.
 5. Výkon práva na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR lze subjektu údajů v souladu s čl. 23 GDPR umožnit pouze za předpokladu, že bude zachována důvěrnost totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení.
 6. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení příslušné osobě.
 7. Zjistí-li příslušná osoba, že v souvislosti s oznámením nejsou žádné údaje vedeny nebo, že se uplatní výjimka z povinnosti takovou informaci poskytnout, žádost bez dalšího odloží.
 8. Povinnost oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů se za současného zachování důvěrnosti podle této směrnice vztahuje rovněž na příslušnou osobu.

VIII.

Ochrana oznamovatele a dalších osob před odvetnými opatřeními

 1. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) až h) tohoto článku může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:
 2. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné místo,
 8. pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.
 14. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 15. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 16. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
 17. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
 18. osoba oznamovatelem ovládaná,
 19. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 20. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 21. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
 22. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
 23. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. II. odst. 2 této směrnice, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti:
 24. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 25. mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 26. mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 27. mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.
 28. Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle odstavce 2 písm. a) až h) tohoto článku v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel nebo osoba podle odstavce 2 písm. a) až h) tohoto článku neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení podle čl. 2 odst. 2. této směrnice. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

IX.

Oprávnění příslušné osoby

 1. Příslušná osoba je při posuzování důvodnosti oznámení oprávněna:
 2. požadovat prokázání totožnosti dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování předložením zaměstnaneckého identifikačního průkazu,
 3. požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením,
 4. pořizovat si z předložených nebo zpřístupněných listin elektronické obrazy, výpisy, opisy nebo kopie,
 5. pořizovat si kopie předložených nebo zpřístupněných audiovizuálních a digitálních záznamů,
 6. pořizovat se souhlasem dotčené osoby nebo osoby zúčastněné na prošetřování zvukový nebo obrazově zvukový záznam jejich ústního projevu,
 7. vstupovat do všech prostor v sídle zaměstnavatele, které mohou souviset s oznámením.
 8. Příslušná osoba je při prošetřování dále oprávněna požadovat od dotčené osoby nebo od osoby zúčastněné na prošetřování ústní vysvětlení, jehož podání mohou odmítnout; o této skutečnosti je příslušná osoba poučí. O průběhu a obsahu vysvětlení sepíše příslušná osoba záznam, nebo pořídí zvukový nebo obrazový záznam. Záznam podepisuje příslušná osoba a osoba, která vysvětlení poskytla. Tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této směrnice.
 9. Příslušná osoba je dále oprávněna požadovat od zaměstnanců zaměstnavatele v přiměřené lhůtě zpracování písemného odborného stanoviska ke skutkovým otázkám souvisejícím s oznámením; tím není dotčena povinnost zachovávat důvěrnost podle této směrnice.

X.

Povinnosti příslušné osoby

 1. Příslušná osoba vykonává svou činnost osobně.
 2. Příslušná osoba postupuje při výkonu své činnosti nestranně.
 3. Příslušná osoba zachovává důvěrnost totožnosti oznamovatele i osoby podle čl. VIII. odst. 2 písm. a) až h) této směrnice, jakož i informací, které by k odhalení jejich totožnosti mohly vést; to neplatí, udělí-li k postupu, který by mohl ohrozit zachování důvěrnosti totožnosti, oznamovatel nebo osoba podle čl. VIII. odst. 2 písm. a) až h) této směrnice písemný souhlas. Tím není dotčen čl. V. odst. 4. této směrnice.
 4. Příslušná osoba může nezbytně širokému okruhu jiných osob odhalit totožnost dotčené osoby tehdy, je-li to nezbytné k řádnému prošetření informací uvedených v oznámení nebo k navržení nebo uložení preventivního nebo nápravného opatření.
 5. Příslušná osoba rovněž zachovává důvěrnost informací, jejichž prozrazení by mohlo zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, zejména řádné prošetření informací uvedených v oznámení a předejití nebo nápravu protiprávního stavu.
 6. Informace a osobní údaje, o kterých se zachovává důvěrnost, neposkytuje příslušná osoba ani na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 7. Příslušná osoba předloží svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Nedojde-li takovým postupem k porušení důvěrnosti podle této směrnice, ve zprávě uvede alespoň:
 8. celkový počet oznámení,
 9. počet oznámení, která byla předána k prošetření jiné příslušné osobě, včetně odůvodnění,
 10. počet oznámení, která byla předána příslušnému orgánu veřejné moci,
 11. počet probíhajících prošetření,
 12. počet ukončených prošetření,
 13. počet oznámení, u kterých informace v nich uvedené nebylo možné prošetřit, včetně odůvodnění,
 14. počet oznámení spadajících do věcné působnosti podle čl. II. odst. 2 této směrnice,
 15. počet oznámení spadajících do osobní působnosti podle čl. II. odst. 2 této směrnice a
 16. zjištěné nedostatky, navržená preventivní nebo nápravná opatření a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

XI.

Povinnosti dalších osob

 1. Dotčená osoba a osoba zúčastněná na prošetřování jsou povinny umožnit příslušné osobě výkon jejích oprávnění, nestanoví-li tato směrnice jinak.
 2. Důvěrnost podle této směrnice je povinna zachovávat každá osoba, která k chráněné informaci nebo osobnímu údaji získá přístup.
 3. Vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nadřízen příslušné osobě, zveřejní zprávu podle čl. X. odst. 7 způsobem umožňujícím dálkový přístup do 15 dnů ode dne jejího předložení příslušnou osobou.

XII.

Vnitřní oznamovací systém

 1. Vnitřním oznamovacím systémem se rozumí zaměstnavatelem zřízený interní informační kanál určený k podání oznámení.
 2. Zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů určuje příslušnou osobou Mgr. Lucii Kašparovou.
 3. Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zaměstnavatele, a to jedním z níže uvedených způsobů:
 4. telefonicky v pracovní dny od 8:00 hod do 12.00 hod na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro účely podání oznámení – 771 297 900,
 5. osobně při setkání s příslušnou osobou v pracovní dny od 8:00 hod do 12:00 hod, na adrese Průmyslová 509, Lukov, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,
 6. písemně na adresu zaměstnavatele Průmyslová 509, Lukov k rukám příslušné osobě, přičemž takovou zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem, přičemž zaměstnanci zaměstnavatele nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,
 7. e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu příslušné osoby, zřízenou a užívanou výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba - whistleblowing@kompresor.cz

XIII.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice je v písemné formě přístupná všem zaměstnancům v pracovní době v sídle zaměstnavatele. Zaměstnanci do této směrnice mohou kdykoliv nahlížet.
 2. Změny a doplňky této směrnice vydává výlučně zaměstnavatel.
 3. Tato směrnice nabývá účinnosti 1. 12. 2023.