Vánoční akce pravidla

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.  Společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., IČ 26905141, DIČ CZ26905141 se sídlem Průmyslová 509, 763 17 Lukov u Zlína, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 44463 (dále jen "JANUŠKA KOMPRESORY") organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin dne 18. 12. 2020 (dále jen "Doba konání") marketingovou kampaň zvanou "Vánoční akce" (dále jen "Kampaň") a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.kompresor.cz/vanocni-akce/.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

2.  Zákazník z České republiky (dále jen "Účastník"), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat slevy v celkové hodnotě 1 500 Kč. (slovy: tisíc pět set korun českých) (dále jen "Slevy"), zejména:

2.1.  v době konání nakoupí a uhradí zboží v e-shopu JANUŠKA KOMPRESORY v libovolné hodnotě (dále jen "Zboží"). Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

2.2.  Z kampaně budou vyloučeni ti, kteří:
a) Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech.
b) Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní.
c) Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

DALŠÍ PODMÍNKY

3.  Kampaň obsahuje slevy na vybrané kategorie, která Účastníka opravňují k získání slevy na nákup vybraného zboží z konkrétní kategorie e-shopu JANUŠKA KOMPRESORY.

3.1. Pro získání slevy je uvedena minimální hodnota nákupu u vybrané kategorie. Slevu není možné uplatnit na již zlevněné zboží.

 

Hobby-kompresory-ikona

Vyberte zboží v kategorii Hobby kompresory minimálně za 500 Kč a získáte dárek ZDARMA ofukovací pistoli s hadicí.
 

profesionalni-kompresory-ikona

Vyberte zboží v kategorii Profesionální kompresory v minimálně za 12 000 Kč, zadejte v košíku slevový kód PROFI500 a získejte slevu 500 Kč.
 

profi-prum-kompresory-ikona

Vyberte zboží v kategorii Průmyslové kompresory nebo Profesionální kompresory minimálně za 24 000 Kč, zadejte v košíku slevový kód PROFI1000 a získejte slevu 1 000 Kč.

 

3.2.  Jednotlivé slevové kódy lze uplatnit při nákupu pouze jednou. Slevový kód je možné uplatnit opakovaně při dalším (novém) nákupu.

3.3.  Slevu nelze vyměnit za peníze, a to ani v případném vrácení zakoupeného zboží, na které byla sleva využita. JANUŠKA KOMPRESORY takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na jehož zakoupení slevu uplatnil, poskytne náhradu ceny za zboží Účastníkem skutečně uhrazené.

3.4.  Slevové kódy není možné kombinovat s dalšími slevami.

3.5.  V každé objednávce lze využít pouze jeden slevový kód.

3.6.  Neuplatněná sleva ve lhůtě trvání Kampaně nemůže být Účastníkovi jakkoliv hrazena.

OSOBNÍ ÚDAJE

4.  Správcem osobních údajů Účastníka je JANUŠKA KOMPRESORY. Kontakt na JANUŠKA KOMPRESORY je uveden na stránce https://www.kompresor.cz/kontakty/

4.1.  Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků.

4.2. Právním základem zpracování je oprávněný zájem JANUŠKA KOMPRESORY na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Kampaně účastní dobrovolně a pokud by JANUŠKA KOMPRESORY osobní údaje Účastníka nemohl za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by Kampaň nevyhlašoval. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím e-mailové adresy marketing@kompresor.cz.

4.3.  Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránce https://www.kompresor.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.  JANUŠKA KOMPRESORY prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

5.1.  JANUŠKA KOMPRESORY si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, případně Kampaň zcela zrušit.

5.2.  Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

5.3.  Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.¨

5.4.  Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně JANUŠKA KOMPRESORY.

V Lukově, dne 1. 11. 2020 ve znění pozdějších úprav.